Tomasz Augustyn

Gdańsk powołuje do życia stanowisko Architekta Miasta. Obejmie je profesor Piotr Lorens, w przeszłości współpracujący z Instytutem Studiów Regionalnych.

W konkursie na stanowisko Architekta Miasta zgłosiło się pięciu chętnych. Został nim profesor Piotr Lorens. kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG. Jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP. W latach 2003-2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Gdańsku, później był wiceprezesem Zarządu Głównego TUP. Od 2015 do 2018 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego TUP, a od 2011 r. – wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych. Brał udział przygotowaniu realizacji kolejnych edycji Watefront Forum organizowanych przez Instytut Studiów Regionalnych, nakładem Instytutu ukazało się także wznowienie jego książki „Obszary poportowe – problemy rewitalizacji”.

Gdański samorząd wykorzystuje doświadczenia z funkcjonowania modelu wrocławskiego oraz łódzkiego w funkcjonowaniu tego stanowiska. Biuro Architekta Miasta powstanie z połączenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Referatu Planów i Marketingu podlegającego Wydziałowi Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Ma pozwolić skoordynować działania związane z planowaniem przestrzeni. Architekt będzie kierował pracą własnego Biura zajmując się w szczególności:

– określaniem wytycznych dla realizacji przedsięwzięć;

– poszukiwaniem i tworzeniem innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi w postaci dokumentów strategicznych oraz kierunkowych w dziedzinie przestrzennej, w tym programów, polityk i modeli Miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach niezbędnych w procesie rozwoju urbanistyczno-architektonicznym Miasta;

– inicjowaniem dialogu i poszukiwaniem najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej,

– wydawaniem opinii urbanistycznych i architektonicznych;

– opiniowaniem strategicznych decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę

– zgłaszaniem wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku zidentyfikowania takich potrzeb;

– prowadzeniem analiz urbanistyczno-architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji Miasta oraz prowadzeniem konsultacji społecznych w tym zakresie;

– prowadzeniem listy dóbr kultury współczesnej;

– monitorowaniem stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta oraz sporządzaniem i sprawozdawczością z zakresu gminnego programu opieki nad zabytkami.

Panu Profesorowi w związku z przyjęciem nowych obowiązków życzymy wielu sukcesów i satysfakcji.