Tomasz Augustyn

Polski Instytut Ekonomiczny uważa, że restrykcje dotykające dziś turystykę i ewentualne ograniczenie przychodów może wpłynąć niekorzystnie na sytuację ekonomiczną obu nadmorskich regionów.

Tzw. długi weekend i rozpoczynające się za dwa tygodnie wakacje szkolne to okoliczności przemawiające za ożywieniem turystyki. Restrykcje epidemiczne noga wpłynąć na to, że aktywność turystyczna i rekreacyjna Polaków będzie jednak ograniczona. Polski Instytut Ekonomiczny przewiduje, że na ograniczeniach mogą stracić nie tylko sektory, ale też te regiony Polski, w których turystyka i rekreacja odgrywają znaczącą rolę. Analitycy odwołują się przy tym do tzw. ilorazu lokalizacji (Location Quotient), nazywanego także wskaźnikiem specjalizacji regionalnej, jako miary określających znaczenie danego sektora dla regionalnej gospodarki jest. Pozwala on porównać regionalny udział zatrudnienia w danym sektorze (jaka część siły roboczej regionu pracuje w określonej branży) z udziałem w gospodarce krajowej (jaka część pracujących w kraju zatrudniona jest w danej branży).

Analitycy PIE zwracają uwagę na wskaźnik LQ dla Sekcji I, tj. działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, oraz Sekcji R, tj. działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją. Wartość wskaźnika wyższa niż 1 oznacza, że w danym regionie udział zatrudnionych w badanej sekcji jest wyższy niż dla całego kraju. Takie natężenie może oznaczać koncentrację określonych przemysłów i ich potencjał eksportowy, a tym samym przyczyniać się do wzmocnienia gospodarczego regionu. Z drugiej strony zwiększona podatność  sektorów na zawirowania gospodarcze czy – jak obecnie – wystąpienie silnych ograniczeń epidemicznych w obszarach takich jak  zakwaterowanie, gastronomia czy  rozrywka, wpływa na ograniczenie przychodów komplikuje sytuację na rynku pracy i determinuje ogólny stan regionalnej gospodarki ogółem. Pomorze Zachodnie i województwo gdańskie to regiony z najwyższą koncentracją zatrudnienia  w dwóch wymienionych Sekcjach w porównaniu a ogólnopolską.

Wskaźnik specjalizacji regionalnej (LQ) zatrudnienia w Sekcjach I oraz R w 2018 r.

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Najwyższy iloraz lokalizacji działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią występuje w regionach nadmorskich, górskich oraz z dużymi pojezierzami, tj. w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, dolnośląskim, małopolskim i warmińsko- -mazurskim. Niektóre z tych województw, tj. zachodniopomorskie, małopolskie, dolnośląskie i warmińsko-mazurskie odnotowują także wyższe od 1 wartości dla działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją. Zdaniem analityków PIE można się zatem spodziewać, że to w tych województwach konsekwencje restrykcji będą miały największy wpływ na regionalne gospodarki, zwłaszcza w układach lokalnych poza obszarami metropolitalnymi, czyli poza stolicami regionów i ich najbliższym otoczeniem.