Andrzej Pieśla

Poprawa transgranicznych połączeń transportowych, wzmocnienie innowacyjności oraz współpracy społecznej i administracji, a także wspólna ochrona naturalnych podstaw egzystencji to priorytety rozwoju Euroregionu Pomerania w perspektywie roku 2030.

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. podjęlo działania na rzecz sformułowania „Koncepcją działań i rozwoju Euroregionu Pomerania 2020+”. Dokument opracowała firma Infrastruktur&Umwelt z Poczdamu. Koncepcja definiuje cele, obszary i sposoby działania we współpracy transgranicznej Euroregionu Pomerania, które nadają kierunek wspólnemu rozwojowi euroregionu. Koncepcji Rozwoju i Działań skierowana jest przede wszystkim do funkcjonujących na różnych poziomach i w różnym kontekście branżowym podmiotów współpracy transgranicznej, które częściowo jako właściwe podmioty administracji, a częściowo jako instytucje i osoby zaangażowane we współpracę transgraniczną działają na rzecz integracji w Euroregionie Pomerania – aby żyjącym tu ludziom i gospodarującym tu przedsiębiorstwom zaoferować jak najlepsze szanse rozwoju poprzez wykorzystanie możliwości, jakie oferuje współpraca transgraniczna oraz rozwiązanie problemów i konfliktów powstałych z powodu różnic kulturowych, językowych i prawnoadministracyjnych.

Koncepcja Rozwoju i Działań zawiera poza analizą zasadniczych dla Euroregionu Pomerania propozycji obszarów działania i przedsięwzięć kluczowych, które stanowią rdzeń współpracy transgranicznej do roku 2030, zidentyfikowane istniejące wyzwania oraz potrzeby w zakresie kooperacji. Ma ona służyć podmiotom współpracy transgranicznej, przede wszystkim Związkowi Komunalnemu Pomerania Stowarzyszenie Zarejestrowane i Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, na zlecenie których opracowano Koncepcję Rozwoju i Działania, ale również podmiotom wiodącym we współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania – na poziomie Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia oraz Województwu Zachodniopomorskiemu; instytucjom gospodarczym, instytucjom naukowym, licznym podmiotom kulturalnym i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, administracji z zakresu ochrony środowiska oraz stowarzyszeniom proekologicznym jako kompas i inspiracja do dalszej współpracy. Koncepcja ma stanowić również wkład w strategiczny rozwój Euroregionu Pomerania.

Na podstawie analizy mocnych i słabych stron oraz zidentyfikowanych w nich deficytów i możliwości rozwojowych sformułowano cztery centralne cele rozwojowe.

Cel rozwoju „Poprawa transgranicznych połączeń transportowych” ma fundamentalne znaczenie ze względu na coraz większą współzależność i wysokie wymagania w zakresie mobilności transgranicznej. Analiza wykazała, że istnieje ogromna potrzeba działania w dziedzinie publicznego transportu pasażerskiego. W przypadku transportu drogowego to przede wszystkim projekty inwestycyjne, które mają bezpośredni wpływ na ruch transgraniczny, takie jak budowa tunelu pod Świną i zachodniej obwodnicy Szczecina oraz ich skutki, muszą być monitorowane i w razie konieczności muszą być podejmowane działania w celu zapewnienia wydajności sieci drogowej i uniknięcia potencjalnie negatywnych skutków, w szczególności transportu ciężarowego.

Cel rozwojowy „Wzmocnienie innowacyjnego, ekologicznego wzrostu gospodarczego” ma służyć wzmocnieniu rozwoju gospodarczego Euroregionu Pomerania, przede wszystkim poprzez intensyfikację współpracy w dziedzinie badań i transferu technologii, wzmocnienie współpracy w zakresie rekrutacji wykwalifikowanych pracowników oraz rozszerzenie współpracy gospodarczej, szczególnie w sektorach o dużym znaczeniu w całym Euroregionie.

Cel rozwojowy „Wzmocnienie współpracy społecznej i administracji” uwzględnia realia współzależności transgranicznej oraz uczynienie pracy i życia po obu stronach granicy coraz bardziej częścią codziennego życia. Ogromne znaczenie w tym kontekście ma otwarte społeczeństwo obywatelskie, które jest w stanie wykorzystać korzyści płynące ze współpracy obu kultur i obszarów gospodarczych. Podstawowym warunkiem jest tu umiejętność porozumiewania się po „drugiej stronie” – w tym celu ważne jest jak najwcześniejsze zdobycie wiedzy o języku i kulturze kraju sąsiada. Ale prosty, niebiurokratyczny dostęp do usług publicznych, np. w zakresie opieki zdrowotnej, oferty kulturalnej czy edukacji, powinien być również rzeczą oczywistą.

W ramach celu rozwoju „Wspólnej ochrony naturalnych podstaw egzystencji”, dąży się do zachowania unikalnych krajobrazów naturalnych, ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju Euroregionu Pomerania. Obejmuje to działania na rzecz ochrony przyrody i gatunków, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz radzenie sobie ze skutkami zmian klimatycznych.