Tomasz Augustyn

Najważniejsze dla Pomorza Zachodniego działy administracji rządowej zmieniły przyporządkowanie. Decyzje będą wobec tego zapadały w nowych resortach, ale także w kontekście zmienionych układów personalnych, a także partyjnych.

Turystyka weszła w zakres kompetencji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. To duży resort, zajmuje się obecnie także budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem, gospodarką i pracą. Ponadto minister rozwoju, Pracy i Technologii sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Prezesem Głównego Urzędu Miar, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Gospodarka morska wraz z rybołówstwem i żeglugą śródlądową przeszły pod nadzór ministra Infrastruktury, który zajmuje się także łącznością i transportem. Resort nadzoruje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Polityka energetyczna (w tym odnawialne źródła energii), gospodarka wodna oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska są obecnie domeną Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Organami podległymi ministrowi kierującemu resortowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.