Tomasz Augustyn

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy wykazują pesymizm w nastrojach

Urząd Statystyczny w Szczecinie opublikował opracowanie „Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane 31.08.2023 r. przez jednostki z siedzibą w województwie zachodniopomorskim – sierpień 2023. Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania”. W sierpniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność w zakwaterowaniu i gastronomii, nastąpił spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 8,3. Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorców z sekcji budownictwo – wzrost wartości tego wskaźnika o 9,2 w porównaniu z lipcem br. Wśród tych jednostek oceny koniunktury były optymistyczne. Pozytywnie oceniały koniunkturę także podmioty zajmujące się handlem detalicznym, a także informacją i komunikacją.

W przypadku przetwórstwa przemysłowego wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie minus 2,1, tj. podobnym jak miesiąc wcześniej (minus 1,0). Do badania za sierpień – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji. Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia sierpnia na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. Brak negatywnych skutków wojny w Ukrainie i jej konsekwencje dla prowadzonej działalności gospodarczej zadeklarowało od 26 (handel hurtowy) do 36,6 – 36,7 % badanych (usługi i budownictwo), o skutkach nieznacznych mówiło od 42 (budownicytwo0 do 61 % ((handel detaliczny) badanych przedsiębiorców. Z zaobserwowanych w minionym miesiącu negatywnych skutków wojny w Ukrainie najbardziej do badanych firmy odnosiły się wzrost kosztów (od 63 do 82 % odpowiedzi w poszczególnych branżach) i spadek sprzedaży (od 15 do 32%).

Szczegóły opracowania: https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-sierpniu-2023-r-,2,129.html#