Tomasz Augustyn

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku wynosił 97 % średniej krajowej. Przeciętne wydatki mieszkańców regionu o podobną wartość przewyższały z kolei krajową średnią.

Pod tym względem mieszkańcy Pomorza Zachodniego wyraźnie ustępują sąsiadom z województwa lubuskiego i mieszkającym na Dolnym Śląsku, ale też dystansują mieszkańców Wielkopolski czy też Pomorza Gdańskiego. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, tak jak w roku poprzednim w ujęciu terytorialnym zdecydowanie najwyższe przeciętne dochody na 1 osobę wykazywały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego (2241 zł). Dochody te były wyższe niż przeciętny krajowy dochód na osobę o 16,7% (w tym wyższe od średniej krajowej o 33,6% w regionie warszawskim stołecznym i niższe o 7,6% w pozostałej części województwa mazowieckiego).Dochód wyższy od średniej krajowej wystąpił także w województwach: śląskim (106,8 %), dolnośląskim (105,8 %), lubuskim (102,7 %) i podlaskim (101,5 %).

Tak jak w 2019 roku najniższe dochody uzyskiwały gospodarstwa z województwa podkarpackiego (1589 zł) – o 17,2% poniżej średniej krajowej. Kolejnymi województwami z najniższym poziomem dochodu były lubelskie (mniej o 12,5% od średniej dla Polski) i opolskie (mniej o 10,8%). W województwach pomorskim i wielkopolskim wartość wskaźnika wynosiła odpowiednio 93,7 5 oraz 93,2 %. Rozpiętość pomiędzy najwyższym a najniższym przeciętnym dochodem na osobę w województwach, w odniesieniu do średniej krajowej, zmniejszyła się o 1,1 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 33,9 p. proc.

Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Pomorze Zachodnie należało z kolei do regionów, w których odnotowano w 2020 r. przeciętne miesięczne wydatki na osobę o wartości powyżej średniej dla Polski. Najwyższe przeciętne miesięczne wydatki na osobę (1443 zł) odnotowano w województwie mazowieckim i były one wyższe od przeciętnej ogólnopolskiej o 19,3% (w tym o 40,9% wyższe w regionie warszawskim stołecznym i niższe o 11,8% w pozostałej części województwa mazowieckiego). Na Dolnym Śląsku przekraczały średnią krajową 0 12 %, na Pomorzu o 9,8 %, Na Pomorzu Zachodnim – o 2,7 %.  Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę wystąpiły w województwie podkarpackim (931 zł) i w porównaniu ze średnią dla całego kraju były one niższe o 23,0% oraz świętokrzyskim (niższe o 17,8%). Rozpiętość pomiędzy najwyższymi i najniższymi średnimi wydatkami na osobę w województwach zwiększyła się o 4,8 p. proc. w porównaniu z 2019 r. i wyniosła 42,3 p. proc.

Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej

Źródło: Główny Urząd Statystyczny