Tomasz Augustyn

W ciągu kilku najbliższych lat Niemcy mają znacząco zwiększyć udział w wykorzystaniu energetycznego potencjału Bałtyku.

Niemcy mocno zwiększają dynamikę ekspansji energii odnawialnych. Rząd w Berlinie zatwierdził projekt zmian w regulacjach obejmujących energetykę wiatrową oraz sieci przesyłowe. Zgodnie z nimi procedury rozbudowy lądowych i morskich elektrowni wiatrowych mają być znacznie szybsze. Dotyczy to również rozbudowy linii energetycznych. Projekt ustawy przekazanej do Bundestagu ma wdrożyć założenia rozporządzenia nadzwyczajnego UE, które zakłada przyspieszenie procedur planistycznych oraz permittingu (rozporządzenie UE 2022/2577)

Rozporządzenie nadzwyczajne ma zastosowanie do wszystkich procedur dla projektów lądowych elektrowni wiatrowych, morskich elektrowni wiatrowych i sieci elektroenergetycznych o mocy co najmniej 110 kV, które zostaną rozpoczęte przed 30 czerwca 2024 r. Z uproszczeń mogą skorzystać także inwestorzy, którzy rozpoczęli już realizację przedsięwzięć. Kraje związkowe i organy wydające zezwolenia mają obecnie podstawę prawną do kontynuowania ekspansji energetyki wiatrowej „na pełnych obrotach” i szybkiego zatwierdzania projektów.

W przypadku repoweringu instalacji odnawialnych lub środków wzmocnienia sieci, opracowanie OOŚ ogranicza się do badania w zakresie dodatkowej mocy w nowej instalacji lub linii przesyłowej. W przypadku modernizacji elektrowni słonecznych w pewnych okolicznościach można całkowicie zrezygnować z obowiązku przygotowania OOŚ.

Przewiduje się też przyspieszenie rozwoju pomp ciepła. Rozporządzenie ogranicza czas trwania procedur zatwierdzających co do zasady do jednego miesiąca w przypadku instalacji pomp ciepła o mocy elektrycznej poniżej 50 MW oraz do trzech miesięcy w przypadku gruntowych pomp ciepła. Ponadto ustanawia się prawo do swobodnego przyłączenia pomp ciepła o mocy do 12 kW lub do 50 kW.

W ślad za nowymi regulacjami postępują działania inwestycyjne. Federalna Agencja ds. Sieci (BNetzA) ogłosiła w ostatnich dniach rozpoczęcie postępowań dotyczących nowych obszarów dla morskich farm wiatrowych. Na Morzu Północnym – w odległości około 120 km na północny zachód od wyspy Helgoland – znajdują się Trzy obszary dla morskich farm wiatrowych o potencjale 2 GW. Jeden obszar dla mocy 1 GW zlokalizowany jest na Morzu Bałtyckim, w odległości około 25 km od wyspy Rugia.

Potencjalni deweloperzy mogą składać oferty do dnia 1 czerwca 2023 r. Ci, którzy wygrają postępowania, muszą na własną odpowiedzialność i koszt przeprowadzić wstępne badania, niezbędne przed budową farmy wiatrowej. Rządowe badanie wstępne obszarów, które analizuje na przykład środowisko morskie (OOŚ), podłoże oraz warunki wietrzne i oceanograficzne, nie przeprowadzono w przypadku obszarów będących obecnie przedmiotem przetargu. W związku z tym obszary te określa się jako obszary nieobjęte wstępnym nadzorem centralnym. Po przeanalizowaniu ofert, przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia oferenci zostaną poinformowani o decyzji. Wybrany deweloper będzie miał prawo wystąpić do właściwej Federalnej Agencji Morskiej i Hydrograficznej o zgodę na budowę morskiej farmy wiatrowej na tym terenie. Ponadto przysługuje mu prawo do przyłączenia budowanej farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej w celu przesyłu energii elektrycznej wytworzonej w morskich turbinach wiatrowych.

Szacuje się, że w wyniku uruchomionego procesu powstaną farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 7 GW. Ponadto, niebawem Federalna Agencja Sieci ogłosi kolejne przetargi na morską energetykę wiatrową – dokładnie do 1 marca 2023 r. Przetargi te dotyczą obszarów centralnie wstępnie sprawdzonych przez Federalną Agencję Morską i Hydrograficzną o łącznej mocy 1800 MW.

/