Andrzej Pieśla

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej pomocy państwa. Uwagi można zgłaszać do 30 września 2020 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego regionów w niekorzystnym położeniu w UE przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania w państwach członkowskich. Pomoc regionalna jest ważnym instrumentem wykorzystywanym przez państwa członkowskie do wzmacniania rozwoju regionalnego. Zwracamy się dziś do zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat naszego projektu zmienionych wytycznych, które mają nie tylko służyć rozwojowi regionalnemu, ale również wspierać podwójną transformację w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki.

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego regionów w niekorzystnym położeniu w UE przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania w państwach członkowskich. Pomoc regionalna jest ważnym instrumentem wykorzystywanym przez państwa członkowskie do wzmacniania rozwoju regionalnego. Obecne wytyczne w sprawie pomocy regionalnej są nowelizowane w kontekście prowadzonej przez Komisję „oceny adekwatności” pakietu z 2012 r. dotyczącego unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa. Ocena ta służy ustaleniu, czy obecne przepisy są nadal adekwatne do zakładanych celów. W projekcie zmienionych wytycznych uwzględniono wstępne wyniki oceny adekwatności. Wskazują one, że dotychczasowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej zasadniczo dobrze spełniały swoją rolę. Jednocześnie Komisja proponuje szereg ukierunkowanych dostosowań służących uproszczeniu obecnych zasad, a także uwzględniających doświadczenia zdobyte w toku ich stosowania. Ponadto projekt zmienionych wytycznych odzwierciedla nowe priorytety polityczne związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz europejską strategią przemysłową i cyfrową. Przykładowo – w świetle dużych potrzeb inwestycyjnych związanych z podwójną transformacją, a także aby umożliwić regionom przezwyciężenie gospodarczych skutków pandemii koronawirusa, Komisja proponuje zwiększenie maksymalnej intensywności pomocy poprzez dopuszczenie dodatkowych zachęt dla inwestycji prywatnych w regionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu, przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania dla wszystkich państw członkowskich. Komisja proponuje również wprowadzenie dodatkowych uproszczeń proceduralnych w odniesieniu do pomocy państwa na rzecz obszarów sprawiedliwej transformacji, które państwa członkowskie obecnie określają.

W ramach trwającego przeglądu zasad pomocy państwa Komisja nadal rozważa dodatkowe środki w zakresie egzekwowania tych zasad, mogące przyczynić się do osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Środki te muszą opierać się na jasnych i obiektywnych kryteriach. W ramach obecnych konsultacji na temat projektu zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej Komisja zachęca również zainteresowane strony do przedstawiania opinii na ten temat. Projekt wytycznych i wszystkie szczegółowe informacje na temat konsultacji publicznych są dostępne na stronie internetowej Komisji: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_rag/index_en.html.

Obecne wytyczne, które miały obowiązywać do końca bieżącego roku, przedłużono do końca 2021 r., mając na względzie przewidywalność i pewność prawną podczas procesu nowelizacji. Oprócz rozpoczętych dziś konsultacji z zainteresowanymi stronami proponowany tekst wytycznych w sprawie pomocy regionalnej będzie również przedmiotem dyskusji na spotkaniu przedstawicieli Komisji i państw członkowskich, które odbędzie się pod koniec okresu konsultacji. Proces ten umożliwi państwom członkowskim oraz zainteresowanym stronom zgłaszanie wszelkich uwag do projektu wniosku Komisji. Przyjęcie nowych wytycznych zaplanowano na początek 2021 r., aby dać państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na przygotowanie i zgłoszenie map pomocy regionalnej, które wejdą w życie w 2022 r.

Europa zawsze charakteryzowała się znacznymi dysproporcjami regionalnymi pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia. Pomoc regionalna ma służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego regionów Europy będących w niekorzystnym położeniu, a jednocześnie zapewniać równe warunki działania w państwach członkowskich. W wytycznych w sprawie pomocy regionalnej Komisja określa warunki, na jakich pomoc regionalną można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym, oraz ustala kryteria określania obszarów spełniających warunki, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wytyczne obejmują zatem również zasady, na podstawie których państwa członkowskie mogą sporządzać mapy pomocy regionalnej w celu określenia obszarów objętych pomocą (czyli obszarów geograficznych, w których przedsiębiorstwa mogą otrzymywać regionalną pomoc państwa) oraz jej intensywności (wysokości pomocy).