Andrzej Pieśla

Przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach gospodarki oceniają koniunkturę najgorzej w historii badania. Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty działające w zakresie zakwaterowania i gastronomii (gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wynosi minus 70). Negatywnych skutków pandemii COVID-19, zagrażających stabilności firmy, najbardziej obawiają się podmioty z branży zakwaterowania i gastronomia. Główny Urząd Statystyczny ocenił sytuację społeczno – gospodarczą kraju w pierwszym kwartale roku.

Sytuacja społeczno-gospodarcza w marcu br. kształtowała się pod wpływem szybkiego rozwoju epidemii COVID-19 oraz rozwiązań wprowadzanych w kraju w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Powszechne obostrzenia dotyczące m.in. działalności punktów handlowych i usługowych, szkół i instytucji publicznych oraz przemieszczania się osób zaczęły z różnym nasileniem wpływać na życie społeczne i gospodarcze. W rezultacie w wielu obszarach w marcu br. odnotowano negatywne zmiany, znacznie różniące się od tendencji obserwowanych w poprzednich miesiącach. Kwietniowe badania koniunktury wskazują na bardzo pesymistyczne nastroje zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów oraz poważne obawy dotyczące przyszłości. Dodatkowe informacje pozyskane w kwietniu br. od respondentów tych badań potwierdzają dużą odczuwalność skutków epidemii.

Przeciętne zatrudnienie po niewielkim wzroście w styczniu i lutym, w marcu zmniejszyło się o 0,5% w skali miesiąc do miesiąca i wzrosło o 0,3% w stosunku rok do roku. Wzrost zatrudnienia w skali roku był słabszy od obserwowanego w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego nieco obniżyła się w porównaniu z końcem lutego br. i była niższa od notowanej przed rokiem. Mniejszy niż w poprzednim miesiącu i marcu ub. roku był napływ do bezrobocia rejestrowanego oraz liczba osób wykreślonych z rejestru. Zarówno w skali miesiąca, jak i roku znacznie spadła liczba ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzędów pracy.

Utrzymał się wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych (6,3 % w skali roku) i realnych (1,8 % w skali rok do roku) wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw; tempo wzrostu w skali roku było słabsze niż w styczniu i lutym br. W wyniku przeprowadzonej w marcu br. waloryzacji przeciętne miesięczne nominalne i realne emerytury i renty brutto w obu systemach były znacznie wyższe niż przed miesiącem, a ich wzrost w skali roku był większy niż w styczniu i lutym br. Zarazem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły w mniejszym stopniu niż w styczniu i lutym br. Wzrost cen w skali roku był zbliżony do notowanego przed miesiącem. Bardziej niż w lutym br. wzrosły m.in. ceny żywności i napojów bezalkoholowych oraz ceny związane z mieszkaniem; odnotowano spadek cen w zakresie transportu.

Eksport wzrósł w skali roku w mniejszym stopniu niż w okresie styczeń–luty ub. roku, o 3,2%. Odnotowano niewielki spadek importu wynoszący 0,8 %. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem (wobec ujemnego rok wcześniej). Wzrosły obroty z większością grup krajów; obniżył się jedynie import z krajów rozwiniętych. Wskaźnik terms of trade w styczniu br., przeciwnie niż przed rokiem, kształtował się niekorzystnie.

Przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach gospodarki oceniają koniunkturę najgorzej w historii badania. Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty działające w zakresie zakwaterowania i gastronomii (gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wynosi minus 70). Negatywnych skutków pandemii COVID-19, zagrażających stabilności firmy, najbardziej obawiają się podmioty z branży zakwaterowania i gastronomia. Największy udział podmiotów zgłaszających poważne obawy o stabilność działalności jest obserwowany w przetwórstwie przemysłowym i handlu hurtowym. Poważnych zatorów płatniczych spodziewają się głównie szefowie firm działających w handlu hurtowym oraz w transporcie i gospodarce magazynowej, natomiast zatorów zagrażających stabilności firmy – podmioty zakwaterowania i gastronomii. Wdrożenie działań mających zapobiec skutkom pandemii, silnie wpływających na działalność jednostki, najczęściej deklarują firmy przetwórstwa przemysłowego oraz zakwaterowania i gastronomii.

Opracowanie jest dostępne pod adresem:

file:///C:/Users/HP/Downloads/sytuacja_spoleczno-gospodarcza_kraju_w_pierwszym_kwartale_2020%20(1).pdf