Tomasz Augustyn

Poziom udziału wysokokwalifikowanych pracowników w regionalnych kadrach zaczyna w Polsce i na Pomorzu Zachodnim nawiązywać do satysfakcjonującej europejskiej średniej.

W 2022 r. w całej UE zatrudnionych było około 80 mln osób o wysokich kwalifikacjach, co stanowi 44,2% całkowitej liczby osób zatrudnionych w wieku 25–64 lata. Wysoko wykwalifikowani pracownicy są niezbędni dla nowoczesnych gospodarek, ponieważ napędzają innowacje, produktywność i wzrost. Za osoby pracujące o wysokich kwalifikacjach uważa się osoby w wieku 25–64 lata, które są zatrudnione w zawodach: menedżerowie, specjaliści, technicy i pracownicy pomocniczy.

Rozkład wysoko wykwalifikowanych pracowników na poziomie regionalnym był bardzo zróżnicowany. 106 z 241 europejskich regionów osiągnęło poziom równy lub wyższy od średniej UE. W 53 regionach UE co najmniej połowę zatrudnionych osób uznano za osoby posiadające wysokie kwalifikacje, przy czym najwyższy odsetek odnotowano w regionach stołecznych i innych regionach miejskich. W szczególności 12 z 14 regionów w całej UE o najwyższym odsetku wysoko wykwalifikowanych pracowników to regiony stołeczne.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy w regionach UE, 2022 r (% osób zatrudnionych w wieku 25–64 lata, według regionów NUTS 2)

Źródło: Eurostat

W 2022 r. najwyższy regionalny udział pracowników wymagających wysokich kwalifikacji odnotowano w Sztokholmie (Szwecja, 73,6%), Utrechcie (Holandia, 68,9%), Luksemburgu (67,4%) i Prowincji Brabancja Walońska w Belgii (65,8%). Na drugim miejscu znalazły się regiony stołeczne Belgii, Francji, Litwy, Węgier, Finlandii, Niemiec, Holandii, Danii i Czech i Polski z udziałem wahającym się od 62,6% do 65,6%. W naszym kraju niekwestionowanym liderem jest Warszawa, gdzie wartość wskaźnika wynosi 64,8%. W zestawieniu regionów Pomorze Zachodnie plasuje się stosunkowo wysoko, za województwami pomorskim małopolskim, dolnośląskim i śląskim.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy w polskich województwach, 2022 r (% osób zatrudnionych w wieku 25–64 lata, według regionów NUTS 2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Regiony wiejskie, dawne centra przemysłowe, a także regiony najbardziej oddalone i peryferyjne należą do regionów UE o niższym odsetku osób o wysokich kwalifikacjach. W 2022 r. w UE były 24 regiony, w których wysoko wykwalifikowani pracownicy stanowili niecałe 29,5% całkowitego zatrudnienia wśród osób w wieku 25–64 lata. Regiony te skupiały się głównie w południowo-wschodniej części Europy: 10 regionów w Grecji, 6 w Rumunii i 4 w Bułgarii; obejmował także 3 słabo zaludnione regiony w południowej części Hiszpanii i Panonską Hrvatską w Chorwacji.

Najniższy udział wysoko wykwalifikowanych pracowników odnotowano w greckich regionach Sterea Elláda (21,8%) i Ionia Nisia (22,3%), a także w rumuńskim regionie Sud-Muntenia (22,8%).