Tomasz Augustyn

15 czerwca to Światowy Dzień Wiatru. Z tego źródła pochodzi 65 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji OZE pracujących w Polsce.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na dzień 31 grudnia 2019 roku w województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 98 instalacji OZE wykorzystujących energię wiatru. Ich łączna moc zainstalowana wynosiła 1488,095 MW, co stanowi 16 % łącznej mocy zainstalowanej w siłowniach OZE w Polsce i 25 % mocy krajowych instalacji wiatrowych. Produkcja energii z wiatru  połowie skoncentrowana jest na terenie powiatów sławieńskiego i kołobrzeskiego.

Potencjał produkcji energii pochodzącej z wiatru przez instalacje na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE

Łącznie w Polsce pracuje ponad 1 200 instalacji wykorzystujących wiatr jako odnawialne źródło energii. Ich moc zainstalowana wynosi ponad 5 900 MW, co stanowi ok. 65 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji OZE pracujących w Polsce. W trakcie realizacji jest prawie 160 kolejnych instalacji wiatrowych, których łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2 500 MW. Dla porównania, moc zainstalowana w całym systemie elektroenergetycznym w Polsce wyniosła w 2019 roku prawie 47 tys. MW. Systematycznie wzrasta też ilość energii wyprodukowanej ze źródeł wiatrowych i wprowadzonej do polskiego systemu elektroenergetycznego. W ubiegłym roku wyprodukowały one 13 903 GWh energii (wobec 11 678 GWh w roku 2018, dynamika rok do roku – 119 proc.). Energia z wiatru stanowiła ok. 8,2 proc. energii zużytej w kraju w 2019 roku.

Moc zainstalowana  (w MW) w instalacjach wykorzystujących energię wiatru w Polsce w latach 2005 – 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020, przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe. Opublikowany w styczniu tego roku projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewiduje przeprowadzanie przez URE pierwszych aukcji w tym sektorze w roku 2023.