Andrzej Pieśla

Przygotowywana jest aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej. Pracuje nad nią Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  Wykorzysta m.in. rozwiązania testowane obecnie w województwie zachodniopomorskim

Ważnym tematem tworzonej polityki będzie nacisk na kwestie związane z klimatem. W jej ramach spółdzielnie i wspólnoty wielorodzinne mają zostać włączone do programu antysmogowego „Czyste powietrze”. Obecnie pilotaż programu – skoncentrowany na budynkach jednorodzinnych – jest realizowany w województwie zachodniopomorskim. Jego przedmiotem jest poprawa termomodernizacji budynków oraz wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Resort chce także, by w ramach Polityki Energetycznej Państwa 2040, do 2030 roku z miast zniknęło węglowe ciepłownictwo indywidualne i zostało zastąpione m.in. przez ciepłownictwo systemowe. W ramach poprawy jakości życia w miastach, od 2025 roku miasta powyżej 100 tys. mieszkańców mają kupować tylko zeroemisyjne środki transportu publicznego. Chodzi o to, by za 10 lat takie miasta miały tylko taką ekologiczną flotę.

W kwestiach urbanistycznych w tzw. specustawie suszowej znalazł się przepis podnoszący z 25 do 30 % udział powierzchni biologicznie czynnej – wchłaniającej wodę – przy budowie obiektów w miastach. Ma to przeciwdziałać zabetonowywaniu miast i prowadzić do pozostawienia powierzchni nieuszczelnionych, dzięki którym zwiększa się retencję wody.

Nowa Krajowa Polityka Miejska będzie uwzględniać m.in. kwestie związane z adaptacją, budową odporności miast na zmiany klimatyczne. Strategia ma mieć też bardziej zindywidualizowane podejście i koncentrować się na małych i średnich miastach. Ma przeciwdziałać depopulacji powodowanej suburbanizacją, a w przypadku mniejszych miast także dużym zróżnicowaniem w potencjale gospodarczym aglomeracji. U jej źródeł leży diagnoza mówiąca o tym, że mieszkańcy małych miast, nie widząc perspektyw rozwoju w swoim mieście, uciekają do tych większych.

WProjekt nowej Krajowej Polityki Miejskiej ma zostać ogłoszony pod koniec 2021 roku. Wdrożona strategia miejska będzie prezentowana na 11. Światowym Forum Miejskim w 2022 roku, którego gospodarzem będą Katowice. Forum jest organizowane co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat). Ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji.