Andrzej Pieśla

Rząd chce przedłużyć o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. zakaz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Pomorze Zachodnie skupia ten zasób w największym stopniu.

W dniu 30 kwietnia upływa ustawowy okres, na jaki wstrzymana jest sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy przewiduje wstrzymanie sprzedaży do 2026 roku. Zdaniem wnioskującego o przedłużenie memorandum resortu rolnictwa dzięki wstrzymaniu w 2016 roku sprzedaży ziemi z państwowych zasobów, osiągnięto zahamowanie wzrostu cen gruntów należących do Skarbu Państwa, a dzierżawa stała się podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych z zasobu. Stwarza ona możliwość dogodnego sposobu użytkowania gruntów i budynków, nie wymagając przy tym angażowania znacznych środków finansowych – jak ma to miejsce w przypadku zakupu nieruchomości. W związku z tym cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych. Według ministerstwa wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeciwdziałało także spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez podmioty, które nie gwarantowały – zgodnego z interesem społecznym – wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

Według stanu na 30 września 2020 r. stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP wynosił ogółem 1 362 274 ha, z czego grunty znajdujące się w dzierżawie stanowiły 1 065 543 ha, w trwałym zarządzie 17 652 ha, użytkowaniu wieczystym 52 559 ha, dożywotnim użytkowaniu 2 518 ha, bezumownym użytkowaniu 12 130 ha. Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP nie posiadających kwalifikacji sposobu rozdysponowania wynosiła 175 902 ha, a powierzchnia gruntów obcych w Zasobie WRSP (tj. gruntów, które z mocy prawa przeszły w gestię innych podmiotów, lecz pozostają w ewidencji Zasobu do czasu ich protokólarnego przekazania tym podmiotom) wynosiła 35 788 ha. Stan Zasobu WRSP po odjęciu gruntów obcych wynosił 1 326 486 ha, z czego blisko 280 tysięcy ha  (mniej więcej 20 % ogółu) przypada na województwo zachodniopomorskie.

Grunty pozostające w Zasobie WRSP (1 362,5 tys. ha) wg stanu na 30.09.2020 r. w podziale na województwa

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Według stanu na dzień 30 września 2020 r. w ogólnej powierzchni gruntów Zasobu WRSP pozostawało do rozdysponowania 175,9 tys. ha. Dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów (wg stanu na czerwiec 2020 r.) wskazała, że znaczna część gruntów (ok. 72%) może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów cechuje  niska przydatność rolnicza oraz  znaczne rozdrobnienie. Kolejne grunty (ok. 18%) określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. Dla pozostałych gruntów (ok. 10%) nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Ocenia się, że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowane stosunki wodne, zakamienione, położone na skarpach, urwiskach itp.)

Grunty do rozdysponowania (175,9 tys. ha) wg stanu na 30.09.2020 r. w podziale na województwa

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa