Andrzej Pieśla

Liczba pozwoleń na pracę cudzoziemców w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła na Pomorzu Zachodnim 25-krotnie.

W 2020 r. wydano w Polsce mniej zezwoleń na pracę cudzoziemców niż w roku poprzednim. Inna sytuacja miała miejsce w latach 2015–2019, kiedy to obserwowano w Polsce systematyczny wzrost liczby wydawanych zezwoleń. W analizowanym roku wydano w Polsce 406,5 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to mniej o 38,2 tys. niż w 2019 r., ale ich liczba zwiększyła się o 340,7 tys. w porównaniu z w 2015 r. Nadal najczęściej wydawane one były obywatelom Ukrainy.

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na wykonywanie pracy w Polsce. Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Polski, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Wnioskodawcą oraz stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca jest każdorazowo podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenia wydawane są przez właściwego wojewodę. Właściwość ta ustalana jest głównie ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i nie musi być tożsama z miejscem wykonywania pracy przez obcokrajowca.

W 2020 r. w Polsce wydano 406,5 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to o 8,6% mniej niż w 2019 r., ale ponad 6-krotnie więcej niż w 2015 r. Względem 2019 r. w 11 województwach nastąpił spadek liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, natomiast w pozostałych 5 województwach obserwowano wzrost ich liczby. Największy spadek w stosunku do 2019 r. wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 36,5%), natomiast największy wzrost obserwowano w województwie podlaskim (o 27,4%). W analizowanym roku najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano w województwie mazowieckim. Jednak udział zezwoleń wydawanych w tym województwie w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń w kraju maleje. Na przykład w 2015 r. w stanowiły one 49,4%, a w 2020 r. 16,8%. Z kolei Pomorze Zachodnie na przestrzeni lat w największym stopniu spośród wszystkich regionów procentowo zwiększył swój udział w puli udzielanych zezwoleń. 

Liczba udzielonych cudzoziemcom zezwoleń na prace według województw

Źródło: GUS

Procentowy udział województw w udzielonych cudzoziemcom zezwoleniach na pracę

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pomorze Zachodnie to jeden z kilku regionów, gdzie liczba udzielonych zezwoleń niezmiennie rośnie. W 2016 roku był to wzrost ponad 300-procentowy (największy w kraju), w latach 2018 – 2019 utrzymywał się na poziomie ponad 50 % i nie został ostatecznie powstrzymany nawet w trudnym roku 2020, gdy w wielu województwach zanotowano spadki.

Dynamika wzrostu udzielonych zezwoleń w relacji r/r

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS