Tomasz Augustyn

Wprost o związku pandemii z kondycją społeczną i kluczowymi problemami mieszkańców śródmieścia Szczecina traktuje badanie Instytutu Niemiec i Europy Północnej przygotowane na zlecenie władz Szczecina.

Jesienią 2020 roku, podczas drugiej fali pandemii Gmina Miasto Szczecin ogłosiła konkurs na realizację diagnozy aktualnych i przyszłych skutków epidemii COVID-19 na działania związane z rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Oprócz diagnozy celem było też niejako przetestowanie innych form działań animacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Badanie przeprowadziło Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej. Jego podsumowanie stanowi raport „Aktualne i przyszłe skutki epidemii COVID-19 na działania związane z rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Zawiera on analizę przeprowadzonych w ramach przedsięwzięcia wywiadów indywidualnych i grupowych, propozycje działań w zakresie wsparcia gospodarki na rewitalizowanym obszarze i przedsięwzięć animacyjnych adresowanych do mieszkańców, ale także przykłady inicjatyw, które są realizowane w europejskich miastach i w związku z przebiegiem oraz następstwami pandemii zyskały na znaczeniu i aktualności.

Badanie ujawniło skalę i zasięg problemów, jakie przeżywa społeczność analizowanego obszaru w związku z przedłużająca się pandemią. Trudności te kazały gruntownie zweryfikować dotychczasowe przekonania odnośnie społecznego rozkładu sytuacji problemowych (daleko przekraczają one skalę grupy osób starszych), ujawniają cechy przestrzeni i infrastruktury śródmieścia, które uwypukliła pandemia i wymogi utrzymania dystansu, ale też pozwoliły na ujawnienie się pokładów solidarności i zrozumienia wśród mieszkańców. W ramach opracowania zespół badawczy zaproponował kilka modeli działań w sferze społecznej nawiązujących do przywoływanej zmienności oraz mającej na celu jej uwzględnienie i zagospodarowanie jako składowej rozwoju miasta i wzmacniania jego społeczności w związku z przedmiotowym obszarem. Sfera społeczna występuje w nich zarówno jako właściwe środowisko antycypowanej realizacji operacji („wśród społeczności”), jak i siła napędowa podejmowanej interwencji („dla społeczności” oraz „ze społecznością”). Zawartym implicite w proponowanym podejściu założeniem jest zatem przekonanie o potencjale dalej idącego uspołecznienia (w sensie ścisłym – uwspólnotowienia) działań, jak i poszerzania ich o dotychczas nieeksploatowane konteksty, techniki i zakresy działalności. Rewitalizacja jest tu uznawana za proces na tyle istotny i dający szansę na uzyskanie realnej modernizacji miasta i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, że warto w jego ramach sięgnąć zarówno po najlepsze wzorce, jak i po odwagę stosowania niestandardowych i innowacyjnych ujęć.

Diagnoza dostępna jest pod adresem: http://wojskapolskiego.szczecin.eu/…/12/analiza-pdf.pdf

O założeniach i efektach badania za pośrednictwem profilu fejsbukowego inicjatywy Środek – Śródmiejski Punkt Sąsiedzki opowiada Anna Suchocka, jedna z autorek opracowania, specjalista ds. strategii rozwoju w Muzeum Narodowym w Szczecinie, a także mieszkanka Śródmieścia. Nagranie rozmowy z nią jest dostępne pod adresem:

https://www.facebook.com/SrodekSzczecin/videos/140566911321327/?__cft__[0]=AZXH96FkV8mOO3FzKeBXTHiWqwBw5eyeoVaiy9XIKpfX6metdxkZC2V9Rj2p-YWsU9nNvsjIxULydYh2ixslJ9xfrT_3YvPDlMw1xob3jWhPWiit5GlrZ2zGE5AMyMYDsrrNGYpLtQ33Q0uT3yv1WavfoTJK5FtT17kcVCMZI39Pyw&__tn__=R]-R