Tomasz Augustyn

Wdrożenie porozumień terytorialnych to kluczowy element systemu animowania rozwoju w ramach obszarów funkcjonalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zostało zawarte pierwsze w obecnej perspektywie finansowej Funduszy dla Pomorza Zachodniego  Porozumienie Terytorialne między Jednostkami Samorządu Terytorialnego a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Zawarty dokument otwiera możliwości zainwestowania ponad 9.000.000,00 euro z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Porozumienie dla Kamienia Pomorskiego tworzą: Powiat Kamieński, Gmina Kamień Pomorski, Gmina Dziwnów, Gmina Golczewo, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin i Gmina Świerzno.
Tego rodzaju mechanizm służy wsparciu nie tyle poszczególnych gmin, co całego obszaru funkcjonalnego przez nich tworzonego i relacji służących wzmocnieniu jego potencjału. Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Te partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mogą być realizowane tylko na miejskich obszarach funkcjonalnych, które zostały wskazane w strategii rozwoju województwa jako obszary strategicznej interwencji. ZIT jest wdrażany przez związek ZIT, który tworzy partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego w formie porozumienia międzygminnego lub stowarzyszenia gmin lub związku komunalnego. Podstawą wdrażania ZIT jest przygotowana wcześniej stratega terytorialna, spełniająca szereg wymogów określonych w ustawie, w tym zawierająca wykaz projektów, tworzących wiązki powiązanych ze sobą działań, które będą realizowały cele strategii. Strategia musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą w zakresie możliwości jej finansowania w ramach programu operacyjnego.

Nowym rodzajem instrumentów terytorialnych, które będą wdrażane po raz pierwszy w perspektywie finansowanej 2021-2027, są Inne Instrumenty Terytorialne (IIT). Obok zdefiniowanych w przepisach unijnych narzędzi (ZIT i RLKS) Komisja Europejska dała możliwość państwom członkowskim stosowania również innych instrumentów rozwoju terytorialnego – takich, które te państwa uznają za właściwe. Mechanizm IIT w każdym regionie może nieco inne rozwiązanie, choć lektura przepisów tzw. ustawy wdrożeniowej, Umowy Partnerstwa, czy wspomnianych wyżej “Zasad…” wskazuje, że inne instrumenty terytorialne są bardzo podobne do ZIT. Mają jednak bardziej elastyczny charakter niż ZIT.  W województwie zachodniopomorskim zostało ustanowionych 8 ZIT oraz 4 IIT.

Na liście podstawowej Strategii ZIT Porozumienia dla Kamienia Pomorskiego znajduje się 28 projektów:

– Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Jarszewie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie, budynku oświatowego w Gostyniu Nr 5, Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, budynku w Kamieniu Pomorskim – siedziby Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

– Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby pracowni zawodowej – stajni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach,

– Rozwój dziennych usług senioralnych w gminie Kamień Pomorski (utworzenie Klubu Seniora w Budynku Kościuszki 3), w gminie Wolin – Centrum Aktywnego Seniora, Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Świerzno, w gminie Golczewo, w gminie Dziwnów, w gminie Międzyzdroje (popołudniowe Kluby „Otwarte życie”),

– Programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Świerzno, w Gminie Golczewo,

– Integracja środowisk senioralnych obszaru PPK poprzez wspólne programy szkoleniowe,

– Rozbudowa infrastruktury rowerowej w gminie Kamień Pomorski. Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej,

– Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Wolin (realizacja plaży w Wolinie, w Golczewie, w gminie Dziwnów. (budowa zejścia na plażę z ul. Bajkowa w Łukęcinie, budowa zejścia na plażę z ul. Westerplatte w Międzywodziu, budowa zejścia na plażę z ul. Wojska Polskiego w Międzywodziu), w gminie Międzyzdroje (budowa kładki spacerowej),

– Adaptacja do zmian klimatu poprzez rewaloryzację terenów zielonych w gminie Dziwnów,

– Programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Międzyzdroje,

– Remont i adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na Potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury,

– Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-turystyczne (stanowiska biwakowe dla kamperów) składowania jednostek pływających w Wolinie.