Andrzej Pieśla

W wyniku porozumienia 23 jednostek samorządowych wchodzących w skład Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021 – 2030.

KKBOF to drugi (po szczecińskim) najważniejszy obszar kumulacji potencjału ludnościowego i gospodarczego w województwie. Stanowi go obszar o powierzchni 2064 km² zamieszkiwany przez 270 tysięcy osób, z czego 180 tysięcy osób w trzech miastach –  Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie.

Współpraca odbywa się w oparciu o instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oparty jest on na dobrowolnej współpracy gmin w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Instrument ten wdrażany jest w oparciu o zintegrowane strategie terytorialne opracowane dla obszarów funkcjonalnych objętych ZIT-em. Strategie pozwalają na wypracowanie wspólnej wizji rozwoju danego obszaru, w oparciu o jego potencjały i wyzwania. Wyznaczają wspólne cele oraz uzupełniające się inwestycje z różnych sektorów, które maja te cele realizować. Zapewniają również włączenie partnerów w proces przygotowania strategii terytorialnej.

Samorządy największe korzyści ze wspólnego działania widzą w łatwiejszym pozyskiwaniu funduszy unijnych. Na realizację wspólnie założonych celów wpisanych w Strategię ZIT KKBOF Zarząd Województwa przyznał dotychczas ponad 40 mln euro. Sam Koszalin uzyskał ponad 30,5 mln zł dofinansowania z UE. Dzięki temu nastąpiła m.in. rozbudowa przemysłowego odcinka ul. Władysława IV łączącego się z drogą prowadzącą do obwodnicy w ciągu trasy S6 oraz uzbrojenie 13,5 ha terenów inwestycyjnych dla nowych przedsiębiorstw z sektora MSP. Z kolei do Kołobrzegu trafiło prawie 15 mln zł, które pozwoliły zrealizować dwie ważne inwestycje drogowe ułatwiające dostęp do Portu Morskiego Kołobrzeg, a także wybudować drogi rowerowe. Dzięki ZIT miasto zyskało też system roweru miejskiego, 10 autobusów niskoemisyjnych, centrum przesiadkowe, 46 przystanków komunikacji miejskiej i dziewięć wiat rowerowych przy szkołach. Białogard zbudował 20 km dróg rowerowych, kupił osiem niskoemisyjnych autobusów oraz uzbroił w niezbędną infrastrukturę tereny dla inwestorów. ZIT KKBOF to też projekty nowoczesnej edukacji, w którym uczestniczy 13 gmin oraz dwa powiaty – koszaliński i kołobrzeski. Wsparciem objęto ponad 14 tys. uczniów z 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne.

W nowej perspektywie dla samorządów w otoczeniu Koszalina ważny będzie rozwój transportu niskoemisyjnego, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, poprawa dróg miejskich i układu drogowego w centrum miast oraz rewitalizacja terenów miejskich. Kołobrzeg zabiega o wsparcie turystyki i kultury, promowanie lokalnych walorów i produktów turystycznych. Miasto zamierza dodatkowo skupić się na podejmowaniu działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwoju terenów zielonych, „odbetonowywaniu” przestrzeni czy rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury.

21 marca 2022 r. ruszyły badania terenowe służące opracowaniu diagnozy dla obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym również w zakresie mobilności. Badania będą prowadzone wśród mieszkańców wszystkich członków porozumienia KKBOF  – 20 gmin Będzina, miasta i terenów gminy Białogard, Biesiekierza, Bobolic, Dygowa, Gościna, Karlino, miasta i terenów gminy Kołobrzeg, Koszalina, Manowa, Mielna, Polanowa, Rymania, Sianowa, Siemyśla, Świeszyna, Tychowa i Ustronia Morskiego oraz 3 powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego i koszalińskiego. Badania ankietowe zakończą się na początku kwietnia.

Celem jest opracowanie dokumentów diagnostyczno – strategicznych:

– Diagnozy dla obszaru KKBOF,

– Raportu Diagnostyczno-Strategicznego w zakresie mobilności,

– Strategii KKBOF,

– Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej KKBOF tj. SUMP KKBOF,

– Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),

– Prognozy oddziaływania na środowisko,

Dokumenty będą diagnozowały sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, wyznaczały cele rozwojowe i strategiczne obszaru, oraz kierunki zmian w dostępności mobilnej badanego obszaru.
Opracowywanie dokumentów będzie odbywało się przy udziale ekspertów, urzędników oraz wszystkich chętnych mieszkańców obszaru KKBOF. Szczególny nacisk położony będzie właśnie na udział społeczności w konsultacjach i warsztatach towarzyszących pracom nad dokumentami.
Prace ze względu na ich szeroki zakres prowadzone są przez Konsorcjum firm: ResPublic Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, Kompleksowe usługi doradcze Maciej Gabory, Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.