Tomasz Augustyn

Według danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie dzieci – osoby do 17 roku życia – stanowią 17 % ogółu mieszkańców Pomorza Zachodniego. To nieco mniej niż średnia dla kraju. Prognozy na przyszłość mówią o systematycznym spadku nowych urodzin i raczej zmniejszającej się liczbie dzieci w statystycznym gospodarstwie domowym. W roku 2019 Kartę Dużej Rodziny posiadało 15 tysięcy rodzin w województwie.

W skali kraju udział dzieci w wieku do 17 lat w ogóle populacji jest nieco zróżnicowany. W województwie pomorskim stanowią one 19,7 % ogółu ludności, w Wielkopolsce – 19,4, niewiele mniej na Mazowszu i w Małopolsce. Z drugiej strony w województwie opolskim dzieci to zaledwie 16 % ogółu mieszkańców, w świętokrzyskim – 16,5 %. Na Pomorzu Zachodnim to niewiele większy odsetek, dzieci to 17,2 % ogólnej liczby ludności województwa, przy średniej dla kraju wynoszącej 18,1 %. Pod tym względem najbliższy jest nam profil województw dolnośląskiego i śląskiego.

Systematycznie spada ilość urodzeń. Po tym, jak w roku 2008 osiągnęły one poziom 10,3 narodzin na 1000 mieszkańców, w roku 2019 wartość tego wskaźnika spadła do poziomu 8,6 w roku w roku 2019. Charakterystyczny dla ostatnich lat jest gwałtowny obniżanie się ilości urodzin na terenach wiejskich. Nie zatrzymało tej tendencji wprowadzenie w życie programu 500+, choć jednocześnie w miastach (a tym samym w całym regionie) w roku 2017 zanotowano krótkotrwała poprawę sytuacji. Prognozy przewidują jednak, że do roku 2025 udział dzieci w populacji regionu spadnie do poziomu 16,3 %, w roku 2030 będzie to już 15,1 %, a w roku 2050 – 14 % ogółu mieszkańców województwa.

Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców w województwie zachodniopomorskim (2005 – 2019)

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

We wtorek przychodzi na świat najwięcej nowych mieszkańców województwa, na ten dzień przypada 16,8 % urodzin przy 9,6 % w  niedziele i 10,4 % w soboty. Najwięcej dzieci rodzi się w lipcu, a rekordowego 2 lipca 2019 na świat przyszło 71 dzieci.