Tomasz Augustyn

Coraz więcej osób, które przeszły na emeryturę decyduje się na dalszą pracę. Zachodniopomorskie dominuje.

Województwo zachodniopomorskie wyróżnia największy w Polsce udział emerytów i rencistów w liczbie pracujących ogółem w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania w 2023 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosi on w regionie 6,8%. W gospodarce narodowej pracuje na Pomorzu Zachodnim 40 291 emerytów i rencistów. Na drugim biegunie statystyki lokuje się Podkarpacie, gdzie udział emerytów i rencistów w liczbie pracujących w rynku pracy wynosi 3,9%.

Udział emerytów i rencistów w liczbie pracujących ogółem w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania w 2023 r. (stan na 31 marca)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Według stanu na 31 marca 2023 r. liczba emerytów i rencistów pracujących w gospodarce narodowej wzrosła w stosunku do stycznia 2023 r. o 5,0%. Według miejsca zamieszkania najwięcej pracujących emerytów i rencistów przybyło w regionie podlaskim (o 6,4%). Wzrost liczby emerytów i rencistów pracujących w gospodarce narodowej w stosunku do stycznia 2023 r. nastąpił we wszystkich sekcjach PKD, a najwyższy był w sekcji Edukacja (o 9,9%). Wśród pracujących emerytów i rencistów najbardziej sfeminizowaną sekcją była Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (prawie 80% pracujących w tej sekcji emerytów i rencistów to kobiety). Najbardziej zmaskulinizowaną sekcją było Górnictwo i wydobywanie (dziewięciu na dziesięciu pracujących to mężczyźni).

Czytaj także: