Andrzej Pieśla

Około 80% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Na koniec 2020 roku z ogółu 52 018 bezrobotnych znajdujących się w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim 41 422 osoby kwalifikowały się do kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jest to ogólna liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do grupy tej zalicza się zatem bezrobotnych do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia bezrobotnych długotrwale, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osoby niepełnosprawnej (wyjątek stanowią opiekunowie osoby niepełnosprawnej, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec 2020 roku stanowiły 79,7% wszystkich zarejestrowanych w regionie wobec 82,3% rok wcześniej. W ciągu 12 miesięcy w regionie liczba bezrobotnych w tej grupie zwiększyła się o ponad 7 tys. osób tj. 20,5%. Odsetek kobiet w analizowanej kategorii kształtował się na poziomie 56,8%.

Odsetek rozpatrywanej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych według powiatów wynosił na koniec 2020 roku od 69,7% w Szczecinie do 85,8% w powiecie białogardzkim. Podobnie wysokie wskaźniki – przekraczające poziom 85% – notowane były również w powiatach szczecineckim, łobeskim i Gryfińskim. Spadek liczby osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy notowano jedynie w powiecie łobeskim. Największy procentowy wzrost notowano w powiecie kołobrzeskim, o 228,8%.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Na koniec 2020 roku największą grupę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego tworzyły osoby długotrwale bezrobotne – 25 tys. osób tj. 48,1% wszystkich bezrobotnych. Blisko 30% bezrobotnych ukończyło 50 rok życia, a co czwarty zarejestrowany nie przekroczył 30 roku życia. Największy wzrost liczby zarejestrowanych notowano wśród długotrwale bezrobotnych, o 4,5 tys. osób (spadek udziału w ciągu roku o jeden pkt proc.). Spadki liczby bezrobotnych na koniec 2020 roku notowano wśród osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, o 327 osób oraz wśród osób niepełnosprawnych, o 126 osób.