Tomasz Augustyn

W największych miastach regionu osoby w wieku 65 lat i starsze to blisko ¼ ogółu populacji.

W największych miastach województwa zachodniopomorskiego największy jest udział osób starszych w populacji. W Koszalinie to ponad 23%, niewiele mniej w Świnoujściu (22,96%) i w Szczecinie (22,13%). To wypadkowa wielu czynników – jakości i trybu życia czy też dostępności opieki medycznej. W skali kraju seniorzy ze wsi umierają szybciej niż ich rówieśnicy z miast – dotyczy to zwłaszcza mężczyzn. Na wsi w 2019 r. na każdy 1000 mieszkańców w wieku 60 lat i więcej zmarło 39 osób, podczas gdy w miastach niespełna 35. Także Większość aktywnych zawodowo osób starszych to mieszkańcy miast. W 2019 r. odnotowano ich 894 tys., co stanowiło 68,7 proc. ogółu osób starszych aktywnych zawodowo. Na wsi zaś osób aktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej mieszkało 407 tys. (31,3 proc.).

Poza Szczecinem, Świnoujściem i Koszalinem najwyższy udział osób starszych w populacji ma miejsce w powiatach kołobrzeskim i kamieńskim, co do pewnego stopnia można tłumaczyć miejskim po części charakterem tego pierwszego oraz nadmorską specyfiką i związanym z tym stosunkowo wyższym poziomem życia obydwu. Wyraźnie najniższy odsetek seniorów zamieszkuje z kolei powiaty goleniowski (17,02% ogółu populacji), koszaliński (15,89%) i policki (14,60%). Każdy z nich cechują stosunkowo korzystne parametry ekonomiczne, w przypadku Goleniowa i Polic także przemysłowy charakter najważniejszych miast i ich otoczenia.

Odsetek seniorów w ogóle populacji powiatów w województwie zachodniopomorskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W całym województwie mieszkało w 2021 roku 328 tysięcy osób w wieku 65 lat i więcej, z czego 88 tysięcy w Szczecinie i 24,6 tysiąca w Koszalinie. Najmniejsza była populacja seniorów powiatu łobeskiego (6800 osób).