Tomasz Augustyn

Starostwa powiatowe stracą na rzecz wojewodów zasadniczą część kompetencji w zakresie nadzoru nad nieruchomościami Skarbu Państwa. Jednocześnie przewidywany jest powrót do praktyki sporządzania na szczeblu lokalnym planów wykorzystania tego zasobu. 

Rząd zamierza przyznać wojewodom kompetencje w zakresie ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa. Przedstawiciele administracji państwa w regionach mają się także zajmować ich wydzierżawianiem lub wynajmowaniem na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Dotychczasowe  rozwiązania ustawowe umożliwiające wojewodom sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów według rządu okazują się niewystarczające. Uzasadnienie potrzeby zmiany przepisów mówi o tym, że „planowane w projekcie rozwiązania wynikają z przeprowadzonej przez resort na podstawie wniosków organów administracji rządowej i samorządowej analizy przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw regulujących zasady zarządzania mieniem państwowym. Analiza ujawniła potrzebę interwencji legislacyjnej w celu zracjonalizowania oraz usprawnienia procesów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa”. Według inicjatorów zmiany przepisów ich modyfikacja lub uzupełnienie celem zracjonalizowania oraz usprawnienia gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa jest niezbędne wobec zmian, jakie zaszły przez ostatnie lata w strukturze tego zasobu  oraz w sytuacji gospodarczej kraju.

Nastąpi wzmocnienie nadzoru wojewodów nad czynnościami starostów z zakresu gospodarki nieruchomościami przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewoda w drodze zarządzenia będzie ustalał szczegółowe warunki nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. Starosta będzie zobligowany do wypełnienia żądania, zawartego we wniosku wojewody, w przypadku, gdy ten wystąpi do starosty z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na określony cel. W projekcie ma też znaleźć się zapis o wyposażeniu wojewody w kompetencję do wyrażania zgody na czynności podejmowane przez starostę wobec nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadkach, gdy użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z umowy, w tym kompetencję do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Przewidywany jest powrót do praktyki sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości.

Projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami ma być przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze przed końcem roku.